Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej „u.o.d.o.”, podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest Ascope, ul. Windera 6, 41-922 Radzionków, wpisany do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonym przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP: 6452509188, REGON: 386337737, adres e-mail: kontakt@maltanczyk.shop.pl
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, następujących celach:
  a) prawidłowa realizacja zawartej umowy,
  b) telefoniczny lub mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej maltanczyk.shop.pl;
  c) cele marketingowe w zakresie dozwolonym przepisami prawa, w tym wysyłanie Newslettera. 
 1. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
  a) imię i nazwisko;
  b) adres zamieszkania (dane adresowe);
  c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);
  d) adres elektroniczny (e-mail);

Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

– numer telefonu;

– numer Identyfikacji Podatkowej.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 1. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej lub operatorowi płatności. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o. W szczególności Administrator, po uzyskaniu stosownej zgody osoby, której dane dotyczą, może udostępnić te dane Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Grupa Okazje sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w celu zbadania przez te podmioty opinii o poziomie zadowolenia z zakupu dokonanego w sklepie Maltanczyk.shop.pl.
 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1). 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług. 
 1. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, połączenie z witryną www.maltanczyk.shop.pl zabezpieczone jest szyfrowaniem TLS 1.2.
 2. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. 
 1. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.
 1. Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres wskazany w ust. 1 lub mailowo na adres kontakt@maltanczyk.shop.pl.
 1. Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” zwany dalej także: „AScope Adam Sowiński, ul. Windera 6, 41-922 Radzionków, NIP: 6452509188, REGON: 386337737” będąca właścicielem domeny internetowej www.maltanczyk.shop.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AScope Adam Sowiński, ul. Windera 6, 41-922 Radzionków, NIP: 6452509188, REGON: 386337737, adres e-mail: kontakt@maltanczyk.shop.pl.

Sklep maltanczyk.shop.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym celu:

 1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Maltańczyk Shop usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Maltańczyk Shop przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepu Maltańczyk Shop, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do tpay.com Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez tpay.com Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kupuję i płacę  z tpay.com” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Maltańczyk Shop, a także celu weryfikacji przez tpay.com Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 i 2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep Maltańczyk Shop innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. a) ING Bank Śląski S.A.
 2. b) tpay. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do tpay.com  Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie Maltańczyk Shop, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklepu Maltańczyk Shop. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu Maltańczyk Shop przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Maltańczyk Shop. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Maltańczyk Shop, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Maltańczyk Shop a Bankiem. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do  tpay.com Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez tpay.com Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kupuję i płacę z tpay.com” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep Maltańczyk Shop, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Maltańczyk Shop i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym atpay.com Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi z związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.